any new update ??? Spookey V2?

any new update ??? Spookey V2?