any new update ??? Spookey V2?


any new update ??? Spookey V2?