huawei g610-u00 sd update firmware link

huawei g610-u00 sd update firmware link