Huawei G610-U20 flashing error

What to do next please any one guide.

please guide me what to do next