i need none faulty karbon titanium s29 elite mtk 6572 .bin format file


i need none faulty karbon titanium s29 elite mtk 6572 .bin format file