iCloud Remover Clean IMEI 100% Success USa

iCloud Remover Clean IMEI 100% Success USa..

TÔI oder imie icloud clean by usa từ ngày 1-5-2016 đến 1-6-2016 mà không thấy phản hồi gì. 100% thành công. ????
oder 7-21 ngày. mà 1 tháng chưa mà vẫn không được.
tôi phải làm sao ?
User name : anhtuankt84
odre imie : 354449061942455
668123 In Process
ICloud Activation Remove – IPhone SE/6s/6s+/6/6+/5s/5c/5/4s/4 Usa Imei Only 354449061942455

tôi có thể lấy lại tiền của tôi về ngân hàng vietnam ?