need full flash

need full flash lg h502f v10a pleas help myyyyyyyyyyyyyyyyy