Qmobile 3g5 help

qmobile 3g-5 men konsa ic hai aur ye kis pe flash hoga?
volcano detect he nahi kar raha please anybody help me..