unlock huawei t1_701u

furious box can unlock huawei t1_701u and how to do ?