UNLOCK T1_701u


HUA box can unlock huawei t1_701u and how to do ?