UNLOCK T1_701u

HUA box can unlock huawei t1_701u and how to do ?